Parade of lights, Chukagai, Yokohama Japan

Parade of lights, Chukagai, Yokohama Japan